Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Gdańsk 25 maja 2019 r.

Drukuj

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit zapraszam przedstawicieli Państwa firmy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 maja  2019 r. o godz. 10:30 w Hotelu Orle w Gdańsku-Sobieszewie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad
  3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 25.05.2018
  4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 r.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2018 r.
  6. Przedstawienie budżetu na 2019 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  8. Wolne wnioski – omówienie sytuacji naszej branży – omówienie sytuacji pod kontem AFS w Polsce.
  9. Zakończenie obrad.

W przypadku udziału w Zgromadzeniu przedstawicieli, którzy nie są uprawnieni do reprezentowania Państwa firmy, należy takiej osobie udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.