Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Jarosławiu - 25 maja 2018 r.

Drukuj

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 16:00 w Hotelu Jarosław w Jarosławiu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i sprawdzenie ważności obrad
 3. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia PZPiDJ z dnia 10.06.2017
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania bilansu oraz sprawozdania finansowego Związku za 2017 r.
 6. Przedstawienie budżetu na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r.,
  • zatwierdzenie sprawozdań finansowych PZPiDJ za 2017 r.,
  • zatwierdzenie budżetu na 2018r.,
  • udzielenie skwitowania członkom Komisji Rewizyjnej PZPiDJ,
  • wybór Zarządu PZPiDJ,
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie obrad