WYSOKA JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW
NADAJE WYJĄTKOWY SMAK WĘDLINOM I KIEŁBASOM
DOSTARCZAMY NAJLEPSZE W EUROPIE JELITA NATURALNE
ORAZ OSŁONKI I SIATKI DO WĘDLIN
NASZE PRODUKTY SĄ SMACZNE, ZDROWE I NATURALNE
PRODUKOWANE PRZEZ NAS JELITA TO PODSTAWA TRADYCYJNYCH KIEŁBAS

Statut Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit

Drukuj
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Związek Pracodawców "Polski Związek Producentów i Dystrybutorów Jelit", zwany dalej "Związkiem" działa na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba władz Związku mieści się w Białogardzie.
§3
1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.
3. Związek może używać znaku (logo). Prawo do używania znaku (logo) Związku może być przeniesione na członków związku na podstawie odrębnie zawartych umów.
§4
1. Związek jest zrzeszeniem osób fizycznych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz osób prawnych, zwanych dalej Pracodawcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji osłonek naturalnych (jelit) na terenie działania Związku.
2. Jednostki organizacyjne lub osoby prawne działają w Związku przez swoich przedstawicieli. Członek Związku, który nie jest osobą fizyczną zobowiązany jest do zawiadamiania Zarządu Związku o osobach uprawnionych do jego reprezentowania.
§5
Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, w tym związków zawodowych.
§6
Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i zadania Związku oraz sposoby działania.
§7
1. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków.
2. Związek może realizować dodatkowe cele i zadania wynikające z ustawy o organizacjach pracodawców, a w szczególności:
1) uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień w zakresie objętym jego działaniem statutowym,
2) inicjować działania na rzecz zniesienia barier ograniczających prowadzenie przez pracodawców działalności gospodarczej, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
§8
Związek realizuje swoje cele przez :
1) reprezentowanie swoich członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych,
2) prowadzenie mediacji, za zgodą stron, w przypadku konfliktów między pracodawcą, a związkiem zawodowym,
3) przeprowadzenie szkoleń i pomoc członkom Związku,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§9
1. Członkiem Związku mogą być osoby fizyczne i osoby prawne zatrudniające pracowników, które prowadząc działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i przetwórstwa jelit akceptują statutowe cele Związku.
2. Osoba prawna działa w Związku przez swojego przedstawiciela.
§10
1. Przyjęcie w poczet członków związku wymaga rekomendacji dwóch członków Związku, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Związku i wpłacenia wpisowego.
3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
4. Jeśli w wyniku przekształcenia następuje zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej przez członka Związku, to nowo powstały podmiot zawiadamia o tym Zarząd, podając datę zmian organizacyjnych. Zarząd Związku podejmuje uchwałę o wykreśleniu dotychczasowego członka i przyjęciu nowego członka z dniem podanym w zawiadomieniu, bez obowiązku wpłacenia wpisowego.
§11
Decyzje dotyczące członkostwa pracodawcy będącego osobą prawną w Związku podejmuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jej imieniu.
§12
1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek :
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) skreślenia z rejestru członków z powodu niepłacenia składek przez okres 3 miesięcy,
c) zaprzestania lub likwidacji działalności gospodarczej przez pracodawcę, bądź zgonu pracodawcy będącego osobą fizyczną,
d) wykluczenia ze Związku w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, uchwał i regulaminów, bądź działania na szkodę Związku.
e) zawiadomienia o zmianach organizacyjnych, o których mowa w §10 ust. 4 Statutu.
2. Decyzję o ustaniu członkostwa w Związku podejmuje Zarząd. Decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu wraz z uzasadnieniem należy doręczyć zainteresowanemu.
3. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Zarządu.
§13
Członek Związku ma prawo:
1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
2) wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych władz, zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Związku,
3) korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracodawcy w razie ich naruszenia przez pracowników, administrację państwową lub samorządową,
4) korzystać z pomocy Związku przy nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
5) do informacji o wszelkich decyzjach i działaniach władz Związku,
6)uczestniczenia w organizowanych przez Związek konferencjach, odczytach, sympozjach.
§14
Członek Związku jest zobowiązany:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach Związku oraz realizować jego cele,
2) przestrzegać statut, regulaminy i uchwał władz Związku,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.

Rozdział IV

Władze Związku.
§15
Władzami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Związku,
3) Komisja Rewizyjna.
§16
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie działania Związku.
3. Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na wniosek co najmniej 50% członków Związku w terminie do jednego miesiąca od chwili złożenia wniosku.
4. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać treść zamierzonych zmian.
5. Zaproszenia podpisuje przewodniczący Związku lub inny członek Zarządu. Zaproszenia o jakich mowa w ust. 3 podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§17
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są bez względu na ilość członków obecnych na Zgromadzeniu.
3. W głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Członków uczestniczą pracodawcy będący osobą fizyczną, osoby upoważnione do reprezentowania pracodawców będących jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi lub pełnomocnicy pracodawców. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i jest załączane do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo można udzielić innemu członkowi Związku lub pełnomocnikowi innego członka Związku.
§18
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się na sesję zwyczajną co najmniej raz w roku, nie później niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem zwyczajnego Zgromadzenia powinno być :
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
b) uchwalanie budżetu,
c) udzielenie władzom Związku pokwitowania z wykonania obowiązków, po upływie kadencji
4. Przedmiotem zwyczajnego Zgromadzenie mogą być także inne sprawy.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na żądanie co najmniej jednej trzeciej ilości członków.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. a i b Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad.
§19
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności :
1) uchwalenie zmian Statutu,
2) uchwalenie ogólnego programu działania Związku,
3) wybór członków Zarządu,
4)wybór członków Komisji Rewizyjnej,
5) ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,
7) podejmowanie uchwał o przynależności Związku do innych organizacji pracodawców,
8) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji o ich skreśleniu lub wykluczeniu,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani w głosowaniu tajnym.
§20
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Przewodniczącego Związku. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Członków.
2. Do Zarządu mogą być wybrane osoby spośród członków Związku lub spoza ich grona
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Związku wobec władz i organów administracji państwowej i samorządowej, a także innych organizacji i instytucji,
b) kierowanie bieżącą działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
c) zarządzanie majątkiem Związku,
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
4. Przewodniczący Związku kieruje pracami Zarządu.
5. Zasady działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.
§21
Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
§22
1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Związek reprezentuje Przewodniczący Związku. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Związek reprezentuje samodzielnie Przewodniczący Związku lub dwóch pozostałych członków Zarządu bądź członek Zarządu łącznie z pelnomocnikiem ustanowionym przez Przewodniczącego Związku.
2. Zarząd może upoważnić Kierownika biura do prowadzenia określonych spraw.
§23
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu wieloosobowego powołuje się na okres wspólnej kadencji. Po upływie kadencji możliwy jest ponowny wybór danej osoby w skład Zarządu.
2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdanie i bilans za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Zarządu wygasa również w skutek śmierci lub rezygnacji.
4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa również z niewygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
§24
1. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę działalności finansowej Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego. Wyboru przewodniczącego dokonują członkowie Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata Przepisy §23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji członka Zarządu.
§25
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1) kontrolowanie sprawozdań finansowych Zarządu,
2) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
3) składanie wniosków o odwołanie członków Zarządu.
 
Rozdział V
Majątek i fundusze Związku.
§26
1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, gotówka, papiery wartościowe i inne aktywa.
2. Majątek Związku może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
§27
1. Fundusze Związku tworzone są z :
1) opłat wpisowych i składek członkowskich,
2) wpłat członków na fundusze celowe,
3) dochodów z majątku Związku,
4) darowizn, zapisów i dotacji.
§28
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Środki pieniężne Związku przechowywane są na odrębnym koncie bankowym.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku.
§29
1. Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności połowy członków może podjąć uchwałę o zmianie Statutu lub uchwalić nowy Statut.
2. Zarząd zawiadamia niezwłocznie sąd rejestrowy o zmianie Statutu. Zmiana wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia, jeżeli sąd rejestrowy nie zgłosi zastrzeżeń co do jej zgodności z prawem.
§30
Walne Zgromadzenie Członków większością trzech czwartych głosów, przy obecności połowy członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Związku.
§31
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie Członków określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Związku.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§32
W sprawach nie objętych Statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców ( Dz. U. nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).
§33
1. Pracodawcy, którzy zawiązali Związek i podpisali jego Statut stają się założycielami Związku.
2. Założyciele uzyskują członkostwo Związku z chwilą jego zarejestrowania.
3. Do czasu wyboru pierwszego Zarządu jego kompetencje przejmuje Komitet Założycielski.
§34
Koszty związane z rejestracją Związku ponoszą solidarnie założyciele.

Do Polskiego Związku Producentów i Dystrybutorów Jelit należą:

Wednesday the 17th. Design: Hostgator Coupon. Custom text here